Krisnanta, J.V., Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia