YUSRON, E.; SUSETIONO, S. Keanekaragaman Jenis Ekhinodermata Di Perairan Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Biota : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Hayati, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 241–247, 2011. DOI: 10.24002/biota.v15i2.2710. Disponível em: https://ojs.uajy.ac.id/index.php/biota/article/view/2710. Acesso em: 22 jul. 2024.