Pratama, Brahma Putra, Universitas Atma Jaya Yogyakarta