Adithama, Stephanie Pamela, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta