[1]
Kadir, H.A. 2013. Romantisme Anak Muda dalam Lagu-Lagu Ambon. Jurnal ILMU KOMUNIKASI. 5, 2 (Dec. 2013). DOI:https://doi.org/10.24002/jik.v5i2.211.