[1]
Alyatalatthaf, M.D.M. 2021. Cybermisogyny: Hate Against Women and Gendertrolling Manifestation on Instagram. Jurnal ILMU KOMUNIKASI. 18, 2 (Dec. 2021), 183–200. DOI:https://doi.org/10.24002/jik.v18i2.3381.