(1)
Kadir, H. A. Romantisme Anak Muda Dalam Lagu-Lagu Ambon. JIK 2013, 5.