Kadir, H. A. (2013). Romantisme Anak Muda dalam Lagu-Lagu Ambon. Jurnal ILMU KOMUNIKASI, 5(2). https://doi.org/10.24002/jik.v5i2.211