Alyatalatthaf, M. D. M. (2021). Cybermisogyny: Hate Against Women and Gendertrolling Manifestation on Instagram. Jurnal ILMU KOMUNIKASI, 18(2), 183–200. https://doi.org/10.24002/jik.v18i2.3381