Kadir, Hatib Abdul. 2013. “Romantisme Anak Muda Dalam Lagu-Lagu Ambon”. Jurnal ILMU KOMUNIKASI 5 (2). https://doi.org/10.24002/jik.v5i2.211.