Kadir, H. A. (2013) “Romantisme Anak Muda dalam Lagu-Lagu Ambon”, Jurnal ILMU KOMUNIKASI, 5(2). doi: 10.24002/jik.v5i2.211.