Alyatalatthaf, M. D. M. (2021) “Cybermisogyny: Hate Against Women and Gendertrolling Manifestation on Instagram”, Jurnal ILMU KOMUNIKASI, 18(2), pp. 183–200. doi: 10.24002/jik.v18i2.3381.