Kadir, H. A. “Romantisme Anak Muda Dalam Lagu-Lagu Ambon”. Jurnal ILMU KOMUNIKASI, vol. 5, no. 2, Dec. 2013, doi:10.24002/jik.v5i2.211.