Alyatalatthaf, M. D. M. “Cybermisogyny: Hate Against Women and Gendertrolling Manifestation on Instagram”. Jurnal ILMU KOMUNIKASI, vol. 18, no. 2, Dec. 2021, pp. 183-00, doi:10.24002/jik.v18i2.3381.